تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
☺حرف های یه دختر☺


۳ مطلب با موضوع «رمان{اقای مغرور}» ثبت شده است

اقای باقری یهو دست از خنده کشید و گفت 

-چهره ی اون دختری که ماشینت رو بهش زدی چطوری بود

چرا این سوال رو می پرسه؟؟؟

-خوب .خوب دقیق نگاش نکردم ولی باحجاب بود قد بلند...

-ماشینش چی بود

-پراید

یهو چشمای باقری گرد شد و بعد ترس

-چیزی شده

- بدبخت شدم این دختر ریس این دانشگاست

-چی رِِیس مگه اخه دختر همچین ادم پول داری باید پراید داشته باشه؟؟؟


-واقعا که پرویی 

-نفرمایین پرویی از خودتونه لطفانم برین کنارم میخوام برم

و با پرویی تمام رفتم داخل سالن باید میرفتم انتخاب واحد میکردم

.............................

کیارش

وای وای دیرم شد بدبخت شدم الانه که اقای باقری زنگ بزنه

بدو از پله ها پایین اومدم که صدای پدر عزیزم را شنید

- چته چرا اینجوری میای پایین 

- سلام صبح شمام بخیر من خوبم شما خوبین

- اول صبحیم دست بردار نیستیبچه

-الان من با این قدم بچم 

-بزرگی به سن نیست به عقله

-اها وای بابا دیرم شد روز اول کلاسم دیر کردم

-بس که شلی

به صحبتای بابا گوش ندادم و بلند گفتم 

-بابا با ماشین شما میرن خداحافظ


زینننننننننگ زینگگگگگگگ
-اه دگورت چیه این موقع زنگ می زنی گوشام کر شد
با عصبانیت از جام بلند شدم که یهو
-اخ........ای ای یعنی امروز روز بد شانسیمه شانس که ندارم یعنی بیاید روز تعطیلم عذاب بکشم خوبه از فردا باید برم دانشگاه
-ارام چیه بلند بلند حرف میزنی دختر انگاری خل شدی رفت
وای خاک توسرم ازون موقع بلند حرف می زدم خوب شد بقیشو بلند نگفتم
مگه بقیش چی بود
روتخت نشستم و رفتم تورویا 
هیچی مثلا فکر کن من که دارم میرم دانشگاه یهو یه پسره باماشینش بزنه به ماشین من
حنما همون پراید غراضرو می گی
چیه فکر کردی خودت ...خودت
کم اوردی
اهه بزار داشتم می گفتم بعد من بایه ژست خاصی از ماشین پیاده بشم وبگم هوی  بعد تا نگاهم به نگاهش می خوره یه ادم کور کل ببینم که یه پراید داغون تر از خودم داشته باشه بعدم من برم تمام خسارتمو ازش بگیرم
یعنی ارام خاک توسرت بارویاهات
چیه از یه دختر مذهبی چیز بیشتری انتظار داری
نه
پس ببند عشقم
اصلا به صورتم نگاه نکردم وهمونجوری رفتم پایین 
-سلام مامان 
وبرگشتن مادرم همانا و دیدن سرو صورت من همانا و جیغ بنفش کشیدن دیگه همانا نمیگم
-خاک توسرت دختره ی خنگ این چه وضعی تو داری نمیدونم خاستگارات با چه امیدی میان خاسگاریت
-عاشق تعریفتم یعنی 
-اصلا قابل تورو نداره
-وای مامان فردا باید برم دانشگاه
-خوب
-میرم دانشگاها
-خوب
-مثلا یه حرفی نزنید خسته میشید از محیطش برام بگید 
-خانوم دکتر عزیز محیط دانشگاه بسیار محیط خوبی است ولی شما بای

میخوام حرف های تو دلمو بزنم نه همشو حرف هایی که تو دلم مونده رو میخوام بنویسم تا خالی شم

شاید جالب نباشه شایدم باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

_†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡†
___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8¶¶¶8‡‡††††††††††††††††††
___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡†
____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8†††
____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡†††
___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡††††
____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡††††††
____†¶¶888888¶¶¶¶8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
_____‡¶8888888¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
_______¶¶¶888¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
_________¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
__________8¶¶¶¶88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
___________¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
___________‡‡‡8888¶8¶¶‡¶¶¶‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡88888¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡8¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡†††‡††‡††‡‡††8¶88‡‡‡‡‡
____________‡¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶88‡‡
_____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡††8‡88†††‡‡‡‡
________________†¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________________‡¶¶¶¶¶¶†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
____________________†8¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
_____________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡8888
______________________†8¶¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8¶
_______________________†¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶


طبقه بندی موضوعی